Revitalizace parku Komenského

zpět

Revitalizace parku Komenského

Dostali jsme ke zveřejnění zajímavý materiál ohledně revitalizace parku Komenského od spoluautorů tohoto projektu  -  Atelieru zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka. Rádi se s Vámi o něj podělíme.

Stručný popis rekonstrukce parku Komenského a jeho okolí ve Zlíně

Václav Babka

6. 11. 14

Úvod

Ojedinělá anonymní, veřejná soutěž, vypsána ve spolupráci s ČKA. Návrh, který jsme sestavili s panem architektem Pavlem Mudříkem, byl nakonec vítězný. Pro realizaci jsme ho pak společně dopracovávali ve sdružení obou našich projekčních kanceláří (Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka a Pavel Mudřík Architects).

Původní stav a východiska

Stromy a staré keře v parku nepříliš kvalitní svým zdravotním stavem a vitalitou, prostor zarůstají, oddělují park od okolí a jeho užitečnou plochu zmenšují, ztmavují. Kolize. Problematická hygiena. Nebezpečnost. Vybavení z 80. let, které dosloužilo. Úpravy a výsadby okolí hrobu a památníku, které park neúčelně člení, prostor zmenšují. Lidé se v parku nezdržují, častěji jen probíhají, čekají na autobus, „záškoláci“.

Velmi silné odborné a akceschopné zahradnické zázemí ve Zlíně, květiny v ulicích, kvalitní „zahradničení“ na volných plochách, zahradnické schopnosti a intenzita péče o „obě centra“ města. Trochu však místy zahradnická péče bez širšího nadhledu a pomoci architektů.

Výrazné kulisy okolního města, mrakodrap, obchodní dům, „Jiřičná“, trh, park u zámku, zástavba na ulici Školní, doprava na ulicích, město, semafory atd.

Koncepce

Původní úvahy a záměry, které se do značné míry podařilo realizovat, vycházely také z nutnosti pozvednout park na úroveň plnohodnotného významného městotvorného objektu, urbanistického prvku, veřejného městského parku v pravém slova smyslu, který se stane cílem pobytu lidí a místem setkávání, relaxace, stane se kvalitní a svébytnou součástí vybavení moderního města.

Komponovali jsme park ve výrazové a výtvarné jednotě, park, který se stane předělem mezi starým Zlínem a novým (zahradním) Zlínem a svojí formou také výrazovým prolnutím těchto zde přítomných a sousedních urbanistických celků. Snažili jsme se dotvořit park, který bude na jedné straně jasně svébytným do sebe uzavřeným městským prostorem, avšak který bude zároveň plochou otevřenou do okolí a stane se územím absorbujícím také výraz a podstatu okolních prvků. Funkčně životaschopný objekt, který bude schopný reagovat na potřeby dané strukturou obyvatel města, na jejich pohyb po městě, a to i do budoucna, v souladu s předvídaným a odhadovaným rozvojem území. Park s jasnou a jedinečnou a charakteristickou polohou uprostřed Zlína.

Do rekonstrukce byla zahrnuta bezprostředně prostorově související pěší zóna na ulici Školní -promenáda i spojka ke školám, jedna z nejvýznamnějších ulic na hranici mezi starým a novým městem. Chybějící západní řada domů na ulici Školní byla v návrhu urbanisticky plnohodnotně nahrazena parterem s možností volného rozptylu lidí do parku a jejich krátkodobé rekreace a relaxace v něm, souběh náplní a funkcí. Toto řešení je poměrně ojedinělé. Do řešeného území byla zahrnuta úprava a adaptace klasicistní bývalé knihovny a jejího okolí. Knihovna by měla být v první řadě zázemím pro park a polyfunkčním objektem otevřeným do parku a pak také do centrálního města. Součástí nového architektonického principu řešení parku je s velkou pietou také nedotčený hrob a památník obětem 2. světové války, a byly zde volně do nových poloh osazeny také další objekty navazující na stávající funkce v parku a obohacující jeho využívání. Volný pohyb po parku.

Snažili jsme se nastavit „nový start“ pro rostliny a vytvořit novým uspořádáním podmínky pro intenzivně zahradnicky udržované prostory, kde jednotlivé rostliny nebo pro ně určené plochy mají v parku jednotně definované „svoje místo“, a také tedy technologicky jednoznačně danou zahradnickou péči a technicky zajištěné podmínky pro růst a vývoj. Dosadby dřevin mají perspektivně přispět ke zpevnění postupně se rozpadající stárnoucí kostry vegetace v parku. Dalším pěstováním budou následně udržovány obvodové aleje stromů, včetně významné stoleté jilmové aleje podél ulice Školní, jejichž postupná obnova byla realizací projektu pouze teprve zahájena.

 

Popis návrhu

Nepřehlednou síť starých a místy provozně dosloužilých a nevýznamných chodníků nahradila velkorysá elipsa vepsaná do nakloněné roviny terénu. Přístupy z okraje parku k elipse byly vyřešeny přímými dlážděnými chodníky. Na východě elipsa tečuje velký lichoběžníkový parther, který se stal rozšířenou součástí „bulváru“ na ulici Školní. Parter je osázen květinami a nízkými dřevinami v geometrických záhonech. Parter je na jihu v nejvyšší části ohraničen nástupním „portálem“ velkoryse pojaté lehké konstrukce střechy - prodloužené markýzy budoucí prodejny jízdenek dopravního podniku, na severu ve spodní části je jeho součástí objekt bývalé knihovny s přístavbou nové kavárny. Za knihovnou ze severní strany na konci parteru je umístěna, uprostřed pravidelného předprostoru ohraničeného ze tří stran habrovým plotem, komponovaného v souladu s historickým slohem bývalé knihovny, moderní fontána (výtvarný návrh architektka Lucie Radilová).

Elipsa v parku - polyfunkční promenádní chodník propojuje území a rozděluje park na vnitřní intenzivně udržovaný pobytový prostor a na část vnějšího parku. V horní části je ve výseči elipsy k parteru přičleněno velké dětské hřiště. Od ulice Štefánikova je hřiště chráněno velkorysým horizontálním objektem sala terrena. Ve vnitřním prostoru parku stojí nedotčeně hrob a památník obětem 2. světové války, v těžišti elipsy je umístěn nový hudební altán s volným trávníkem jako hledištěm, poblíž hřiště pro děti doplněk - houpačka pro odrostlejší mládež a dospělé. Parkem prochází vlnící se pěšina, která symbolicky a také funkčně nahrazuje dřívější prošlapy spojující centra okolního Zlína. Území je hojně vybaveno lavicemi, osvětlením a ostatním mobiliářem, na parteru také několika velkými sedacími trámy a venkovními plató pro posezení mimo někdy mokrý trávník atd.

Park a jeho řešené okolí je v celku velmi střízlivé, bez jakýchkoliv příkras a ozdob a výrazně designově nebo módně a samoúčelně řešených prvků. Jednotlivé do parku umístěné drobné stavby, jejichž autorem je pan architekt Mudřík, jsou výrazově silné, jednoduché a moderní. Jsou založeny na opakování starých archetypálních klasických forem a jejich ideálních poměrů. Také jejich poloha v území je určena klasickými kompozičními principy. Jako jediná výraznější proměnlivá, kontrastní a dynamická „dekorace“ působí v parku vegetace, stávající a dosazované rostliny, umístěné vyváženě na promyšleném místě. Prostor je sjednocen volnými ucelenými travnatými plochami, na kterých tyto rostliny žijí. Celkově má být vše přívětivé, neokázalé a také účelné.

Popis realizace

Původní stavební akce byla rozdělena do několika paralelně probíhajících a na sebe vzájemně navazujících staveb. Výstavba stánku dopravních podniků a jeho okolí, probíhá doposud.

Nejobtížnější bylo při přípravě stavby a její realizaci dodržet v architektonické soutěži předjímané řešení, aniž by došlo v důsledku následně vyvstalých nepředvídaných nebo opomenutých komplikací k odchýlení od tohoto původního uceleného záměru. V jižní části byly například realizovány významné a kolizní úpravy terénu. Ty komplikace během realizace nakonec byly všeho druhu - administrativní, legislativní, v plnění předem stanovených šibeničních termínů, při realizaci pak správní, ekonomické, technologické i technické. Komplikace vyplynuly také z obyčejných lidských chyb a nedostatků. Díky vstřícnosti a pozitivnímu naladění jednotlivých přímých účastníků se postupně dařilo vše překonávat, aniž by byla dotčena prvotní koncepce. Při realizaci vítězil tzv. selský rozum, který bývá na jiných soudobých stavbách pod vlivem zákona o veřejných zakázkách vzácný. Tomu tak bývá, podtrhuji, na jiných stavbách.

Rekonstrukce parku Komenského a jeho okolí je za daných podmínek úspěšná. Stavba proběhla ve velmi krátkém období, kdy vlastně bylo od základu přeměněno území několika hektarů uprostřed „živého“ města. Za vynaložené úsilí a nezbytnou tvůrčí pozitivní kreativitu při výstavbě chci jednotlivým lidem, na kterých realizace a řízení jednotlivých staveb a jejich částí a objektů „stálo“, snad mohu, za kolektiv projektantů poděkovat. Především vstřícností a pracovitostí jednotlivých lidí na stavbě, pro které někdy byla akce takovéhoto zaměření a obsahu nová, se nakonec dílo ve Zlíně podařilo. Ještě však není hotovo. Doufám, že práce měla smysl a obnovený park se svým okolím nakonec občanům Zlína dobře poslouží.

zpět